บริษัท เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล จำกัด

ผู้นำเข้าและผลิตสินค้าเคมีเกษตร , ปุ๋ย และสารอินทรีย์
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ

ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้านคุณภาพสินค้าการบริการที่รวดเร็ว
จนทำให้เป็นที่ยอมรับของร้านค้าและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ
ตามเป้าหมายหลักของบริษัท คือ
Good quality , Good service
Good relationship
สินค้าดีมีคุณภาพ บริการรวดเร็ว
และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าที่มีพระคุณทุกท่าน